MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Komunikacji
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Drukuj... 

Sprawy do zrealizowania w wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

 1. Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
 2. Koncesje na wydobywanie kopalin
 3. Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew rosnących przy torach kolejowych
 4. Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów
 5. Wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego
 6. Wydanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów
 7. Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie charta oraz mieszańca charta
 8. Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych
 9. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego raport może być wymagany
 10. Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi
 11. Wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej
 12. Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej
 13. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
 14. Wydawanie pozwolenia na emitowanie gazów lub pyłów do powietrza
 15. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 16. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 17. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych
 18. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
 19. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
 20. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych, korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu...
 21. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na: A. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, B. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, C. rolnicze wykorzystanie ścieków
 22. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego
 23. Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zw
 24. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 25. Wydawanie zezwolenia na transport odpadów
 26. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów
 27. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów dla terenów, których właścicielem są gminy
 28. Udzielanie informacji o środowisku osobom lub podmiotom wnioskującym o wydanie takiej informacji
 29. Przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznych - złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich
 30. Przyznanie środków z budżety powiatu pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 31. Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
 32. Wydawanie kart wędkarskich
 33. Złożenie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za kopalinę wydobytą ze złoża
 34. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
 35. Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 36. Przyjmowanie zgłoszenia projektu prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
 37. Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 38. Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów


Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2008-06-24