MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     Program współpracy na rok 2015 Drukuj... 

„Program współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres przedmiotowy i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

  1)  ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

  2)  działalności pożytku publicznego - rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

  3)  zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy,

  4)  organizacji – rozumie się przez to organizację pozarządową zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,

  5)  Programie – rozumie się przez to Program współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy. 

§ 2 

Podmiotami Programu są:

 1. Organizacje pozarządowe;
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Spółdzielnie socjalne;
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 6. Organy, komórki i jednostki organizacyjne realizujące Program:

  1)  Rada Powiatu - ustala kierunki polityki społecznej Powiatu, określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje;

  2)  Zarząd Powiatu:

  a)   ogłasza otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję konkursową, określa tryb udzielania oraz sposób rozliczania i kontroli dotacji,

  b)  podejmuje decyzje w zakresie przyznawania obiektów, pomieszczeń (lokali) i środków niezbędnych do realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w ramach środków określonych w budżecie, a także sposób koordynacji współpracy z organizacjami;

  3)  Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego:

  a)   podejmują na bieżąco współpracę z organizacjami w zakresie określonym w regulaminach organizacyjnych lub statutach,

  b)  przygotowują propozycje współpracy dotyczące realizacji zadań publicznych, poddają program współpracy konsultacji społecznej,

  c)   naczelnicy właściwych wydziałów starostwa powiatowego i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu gromadzą dokumentację dotyczącą współpracy z organizacjami;

  4)  Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji – koordynator d/s współpracy z organizacjami - stanowisko do bezpośrednich kontaktów pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami, ma zapewnić przepływ informacji pomiędzy samorządem powiatowym, a przedstawicielami poszczególnych organizacji. Koordynator odpowiada przed Starostą za bieżące wypełnianie zadań wynikających z realizacji niniejszego Programu. Wnioski organizacji        o wsparcie finansowe lub inne formy pomocy przedkłada Zarządowi Powiatu, w celu podjęcia decyzji;

  5)  Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, zwana dalej Komisją konkursową:

  a)   jest organem opiniodawczo – doradczym,

  b)  tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert zawarte są w Rozdziale XII.

Rozdział II

Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 3


Celem głównym programu współpracy z organizacjami jest wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

§ 4 

Celami szczegółowymi programu współpracy są między innymi:

1)     umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

2)     aktywizacja społeczności lokalnej Powiatu,

3)     umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności jednostki za swój los, wspólnotę lokalną i jej tradycje,

4)     integracja podmiotów polityki lokalnej, obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,

5)     racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego,

6)     promocja organizacji pozarządowych działających w Powiecie.

Rozdział III

Zasady współpracy

§ 5 

 1. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w działaniach na rzecz Powiatu i jego mieszkańców.
 2. Współpraca pomiędzy samorządem, a organizacjami jest stałym elementem strategii rozwoju Powiatu.
 3. Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy czym:

  1)  zasada pomocniczości oznacza, że Powiat Niżański uznaje prawo organizacji do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami;

  2)  zasada suwerenności stron oznacza, że stosunki pomiędzy samorządem, a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;

  3)  zasada partnerstwa oznacza konieczność współpracy między stronami zwłaszcza w planowaniu priorytetów Powiatu Niżańskiego, określaniu sposobu ich realizacji, w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobu ich rozwiązywania, sugerowaniu zakresu współpracy, opiniowaniu wniosków;

  4)  zasada efektywności oznacza wspólne dążenie stron do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych poprzez działanie celowe i oszczędne;

  5)  zasada uczciwej konkurencji i jawności oznacza udostępnienie organizacjom informacji o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także kosztach finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektów/wniosków, a organizacje udostępnią m. in. dane dotyczące struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy Programu

§ 6


 1. Zakres współpracy obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
 2. Powiat oraz organizacje wykazują wolę współpracy w realizacji zadań publicznych w obrębie następujących obszarów:

  1)  edukacji publicznej, w tym m. in.: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o istniejących zagrożeniach oraz o sposobach zachowania się w sytuacjach kryzysowych;

  2)  promocji i ochrony zdrowia;

  3)  pomocy społecznej:

  a)   organizacja ośrodka interwencji kryzysowej,

  b)  realizacja programów naprawczo-korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej;

  4)  polityki prorodzinnej;

  5)  wspierania osób niepełnosprawnych;

  6)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

  a)   organizowanie lub wspieranie imprez mających na celu promowanie zdolnych artystów i twórców ludowych reprezentujących takie dziedziny jak: malarstwo, rzeźbiarstwo, rękodzielnictwo, kowalstwo, czy wikliniarstwo artystyczne,

  b)  popularyzowanie, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji i kultury;

  7)  kultury fizycznej i turystyki:

  a)   organizowanie lub wspieranie imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców powiatu,

  b)  propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

  c)   organizowanie lub wspieranie licealiady,

  d)  tworzenie turystycznych szlaków rowerowych, pieszych i wodnych,

  8)  ochrony środowiska i przyrody:

  a)   organizacja imprez propagujących potrzebę ochrony środowiska,

  b)  propagowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska,

  c)   organizowanie lub wspieranie konkursów propagujących edukację ekologiczną,

  d)  organizowanie lub wspieranie konkursów nt. selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów,

  e)   tworzenie ścieżek przyrodniczych dydaktyczno-edukacyjnych;

  9)  promocji powiatu:

  a)   opracowywanie wydawnictw mających na celu promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych,

  b)  udział w targach, wystawach i imprezach o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym;

  10)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy.

 3. Priorytetowe zadania publiczne, których realizacja może przebiegać we współpracy z organizacjami uchwala Rada Powiatu – rozdział VI.
 4. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się na drodze organizowanego corocznie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, zgodnie z art. 13 ustawy chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 5. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Powiatu uchwałą budżetową.Rozdział V

Formy współpracy

§ 7

 1. Współpraca Powiatu Niżańskiego z organizacjami odbywa się w formach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy.
 2. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

  1)  udzielanie pomocy dla organizowania przez organizacje spotkań otwartych, których tematyka wiąże się z Programem, (np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, mediów),

  2)  udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet samorządu Powiatu,

  3)  organizację lub współudział organu samorządu w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,

  4)  promocję działalności organizacji poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Powiatu,

  5)  objęcie patronatem Starosty Niżańskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Powiatu,

  6)  udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych powiatów,

  7)  udostępnianie organizacji na warunkach preferencyjnych lub nieodpłatnie nieruchomości lub ich części oraz środków technicznych i mediów niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań Powiatu,

  8)  pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.


Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

§ 8

Rada Powiatu w 2015 r. za priorytetowe przyjmuje następujące zadania publiczne z zakresu:

1)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, edukacji i wychowania - przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

a)     organizacja dożynek powiatowych,

b)     organizacja imprezy profilaktyczno – wychowawczej dla dzieci i młodzieży;

2)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)     organizowanie lub wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców powiatu,

b)     propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

c)     organizowanie lub wspieranie licealiady.

3)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

a)     prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

b)     realizacja programów naprawczo - korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej.

Rozdział VII

Okres realizacji Programu

§ 9

Program niniejszy realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Rozdział VIII

Sposób realizacji Programu

§ 10

Program będzie realizowany w ścisłej współpracy z podmiotami programu, w sposób zapewniający równość wszystkich podmiotów realizującym zadania objęte programem.


§ 11


 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Powiat obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe.
 2. Podstawowym trybem zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych przez Powiat jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert, po przeprowadzeniu, którego Powiat:

  1)    powierza wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

  2)    wspiera wykonywanie zadań publicznych poprzez stwarzanie warunków do ich realizacji oraz udziela dotacji.

 3. Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych może nastąpić również:

  1)      na zasadach i w trybie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – art. 11 pkt 5 ustawy.

  2)      z pominięciem otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, zgodnie z art. 19a ustawy,

  3)      w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19b ustawy.


§ 12

 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 11 ust. 2, jest ogłaszany i przeprowadzany w oparciu o przepisy art. 13 ust. 2 i 3 ustawy.
 2. Warunkiem przystąpienia organizacji do konkursu jest złożenie oferty.


§ 13

 1. Oferta powinna spełniać wymagania art. 14 ustawy.
 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


§ 14

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 ustawy.


§ 15

Warunkiem zlecenia przez organ samorządu określonego zadania oraz przekazanie dotacji na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.


§ 16

 1. Umowa, o której mowa w § 15, powinna spełniać wymagania art. 16 ustawy.
 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


§ 17

 1. Oferty o realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składają po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z wymogami.
 2. Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ogłoszenie stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy – w BIP, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nisku.
 3. Decyzję o przyznaniu dotacji w danym roku Zarząd Powiatu podejmuje niezwłocznie.

§ 18

Informację o wyborze podmiotów, które uzyskały dotacje, o wysokości dotacji ogłasza się na zasadach określonych w art. 15 ust. 2h ustawy.


§ 19

Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Niżański.


§ 20

Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na cele inne niż określone w umowie.

§ 21

Powiat dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zgodnie z art. 17 ustawy.


§ 22

 1. Sprawozdanie z wykonania zadania winno być zgodne z art. 18 ustawy.
 2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


Rozdział IX

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu - zabezpieczenie finansowe zadań


§ 23

W roku 2015 na realizację programu w budżecie Powiatu zaplanowano środki finansowe w działach:

1)     921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

2)     926 – kultura fizyczna,

3)     852 – pomoc społeczna;

w wysokości zgodnie z uchwałą budżetową.

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu


§ 24

 1. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu w 2014 roku nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 winno zawierać w szczególności:

  1)     opis i ocenę przebiegu konsultacji i realizacji Programu,

  2)     informację o planowanych i wykorzystanych środkach z budżetu powiatu na poszczególne zadania.

Rozdział XI

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji


§ 25

 1. Program niniejszy został opracowany na podstawie doświadczeń lat poprzednich przy uwzględnieniu propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Niżańskiego.
 2. Konsultacja Programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbyła się zgodnie z uchwałą Nr XLIV/282/2010 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. w okresie 7 dni - poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie BIP Starostwa Powiatowego, oficjalnej stronie Powiatu Niżańskiego www.powiat-nisko.pl w zakładce Informator/Organizacje pozarządowe: Ogłoszenia oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Nisku: Plac Wolności 2, ul. 3 Maja 32c, ul. Kościuszki 7.

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert


§ 26

Tryb powoływania:

1)    Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu;

2)    Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym dla Zarządu;

3)    Komisja składa się co najmniej z 5 osób;

4)    W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele Zarządu Powiatu, osoby reprezentujące organizacje z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie, koordynator d/s współpracy z organizacjami;

5)    Członkowie Komisji wykonują swój mandat społecznie;

6)    W miarę potrzeby skład Komisji może być poszerzony o członków Rady Powiatu, jednostek organizacyjnych Powiatu lub wydziałów Starostwa Powiatowego, właściwych ze względu na rozpatrywany wniosek;

7)    Przewodniczącym Komisji jest koordynator ds. współpracy z organizacjami;

8)    Przewodniczący może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie obrad Komisji innemu członkowi Komisji;

9)     Obsługę organizacyjno - techniczną Komisji zapewnia Starostwo Powiatowe w Nisku;

10) Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.


§ 27

1. Zadania Komisji:

1)    dokonuje oceny ofert, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 17 ust. 2 Programu;

2)    ocenia czy oferty spełniają wymogi formalne stawiane w konkursie;

3)    wnioskuje do Zarządu Powiatu o odrzucenie ofert w przypadku nie spełnienia przez nie wymogów formalnych;

4)    przygotowuje dla Zarządu Powiatu propozycję wyboru z ofert pozytywnie zaopiniowanych oferty najkorzystniejszej, bądź unieważnienia postępowania.

2. Do zadań Komisji należy również:

1)     odesłanie oferentom ofert, które zostały uznane za nieważne z powodów formalnych;

2)     przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektów odpowiedzi na protest.


§ 28

Zasady działania Komisji:

1)     posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący;

2)     Komisja podejmuje opinie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji;

3)     w przypadku równej ilości głosów, po ponownym wyjaśnieniu sprawy przeprowadza się ponowne głosowanie;

4)     o ile w ponownym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie – decyduje głos Przewodniczącego Komisji;

5)     opinie dotyczące dotacji Komisja podejmuje zgodnie z kryteriami rozpatrywania ofert zawartymi w otwartym konkursie ofert;

6)     lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków, ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej, opracowana przez Komisję przedstawiona jest do akceptacji Zarządowi Powiatu, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty;

7)     po akceptacji listy przez Zarząd Powiatu Przewodniczący Komisji:

a)     podaje wyniki postępowania do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie;

b)     oferentowi, którego ofertę wybrano, określa termin zawarcia umowy.

8)     Przewodniczący Komisji nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie dotacji.Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2014-10-30