MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     MIENIE POWIATU Drukuj... 

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO

 Sporządzona za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

             Mienie Powiatu Niżańskiego stanowi mienie jednostek, które z mocy prawa stały się jednostkami powiatowymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Podstawą przejęcia nieruchomości były prawomocne decyzje Wojewody Podkarpackiego.  Są to grunty oraz budynki i budowle, jak również środki trwałe i wyposażenie.

            Ponadto Powiat Niżański nabył mienie na mocy decyzji uznaniowych Wojewody oraz w drodze kupna, zamiany i darowizny. Mienie będące własnością Powiatu zostało przekazane jednostkom organizacyjnym w zarząd, a dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w nieodpłatne użytkowanie (wykaz mienia Powiatu stanowi załącznik do niniejszej informacji).

            Ogółem Powiat Niżański według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada grunty (bez działek pod drogami) o powierzchni 14ha 73a 17 m² i wartości 1.806.631,20 zł oraz budynki i budowle o wartości 64.060.127,48 zł. Powierzchnia   gruntów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. nie uległa zwiększeniu. Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Niżańskiego (działka 1741/7 o pow. 0,0865 ha) według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 32.742,19 zł.

  Wartość prowadzonych inwestycji rozpoczętych wynosi 1.040.296,53 zł.  Są to opracowane dokumentacje projektowe i inwestycje realizowane w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

            Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość dróg i mostów jako budowli wynosi 231.962.515,34 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. nastąpił wzrost o 5.352.178,02 zł z tytułu zakończonych inwestycji. W roku 2014 przekazano na rzecz Powiatu Leżajskiego środek trwały – budowlę – drogę powiatową 1082R „do stacji kolejowej Łętownia” w km 0+000 – 0+832 o wartości 327.458,56 zł.

Ponadto na drogach powiatowych prowadzone są inwestycje rozpoczęte o wartości 687.413,17 zł (są to wartości opracowanych dokumentacji projektowych).

            Powiat zarządza 294 kilometrami dróg i ulic powiatowych. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe.

Ogółem uzyskano prawo własności dla 273 działek, w tym w okresie sprawozdawczym dla 41 działek. Powierzchnia przejętych działek dróg to 276ha 43a 01 m², a ich wartość księgowa na koniec 2014 roku stanowi kwotę 21.166.039,90 zł (w okresie sprawozdawczym przejęto działki o wartości 6.289.357,00 zł).

            Powiat uzyskuje dochody z tytułu posiadanego mienia, są to opłaty za zarząd i w 2014 r. jest to kwota 14.485,41 zł (opłaty wnosi Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz dochody z tytułu zawartych przez Powiat Niżański i jednostki organizacyjne umów najmu lokali i dzierżawy gruntów. W roku 2014 z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 159.692,30 zł.
Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2009-11-17Załączniki:

 1. załącznik do informacji o stanie mienia za 2014 rok