MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    INFORMACJE O KONTROLACH
 
Grupa: INFORMACJE O KONTROLACH
Nazwa pozycji Kontrole zewnetrzne i wewnętrzne za II półr. 2006 r.
Opis

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W NISKU i KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU W II PÓŁROCZU 2006 R.

W II półroczu 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku przeprowadzone zostały 2 kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez :

1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Wydział Geodezji w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali (budowa katastru – powszechna taksacja) w okresie od 1.01.2004 r. do 30.11.2006 r.).

2. Archiwum państwowe w Kielcach – w zakresie kontroli archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Nisku

W pierwszym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast zalecenia Archiwum Państwowego dotyczyły przekazania do zasobu AP O/Sandomierz materiałów archiwalnych Urzędu Rejonowego z lat 1990-1998, przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przejęcia do archiwum zakładowego akt do 2005 r. oraz materiałów archiwalnych Rady Powiatu, Komisji Rady z zakończonej kadencji 2002-2006.

 

W II półroczu 2006r. zgodnie z zatwierdzonymi planami kontroli przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne:

I. W jednostkach organizacyjnych powiatu:

1. KONTROLE FINANSOWE

1) sprawdzająca

w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych przeprowadzona została :

- w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem

Kontrola powyższa została połączona z kontrolą problemową w zakresie wydatków wykonanych w 2005 r. Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół oraz wystosowano pismo pokontrolne ze wskazaniem zaleceń z poprzedniej kontroli, które nie zostały wykonane tj:

- nie dokonano korekty kosztów o wartość materiałów nie zużytych do końca roku budżetowego stosownie do przepisów art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

- nie wprowadzono do ewidencji konta 760 – „pozostałe przychody i koszty” stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych – aktualnie obowiązujące z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 142, poz.1020),

- nie przestrzegano przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) przez co zawyżono kwotę odpisu w 2005 r.

 

2) problemowe

w zakresie wynikającym z przepisów art. 46 i art.187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) tj.:

- przestrzeganie realizacji procedur kontroli, oraz prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

- zgodności wykonania wydatków z planem finansowym,

- zgodności sprawozdań z ewidencją księgową,

- zgodności ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową

 

przeprowadzone zostały w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

 

- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku – sprawozdanie,

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem – sprawozdanie,

- Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem – protokół,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – sprawozdanie,

- Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – sprawozdanie,

- Powiatowym Urzedzie Pracy w Nisku – sprawozdanie.

 

Zgodnie z regulaminem kontroli sprawozdanie sporządzane było w przypadku braku nieprawidłowości, a występujące uchybienia mogły być usunięte w czasie trwania kontroli.

Protokół sporządzany był w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, a następnie do tych jednostek zostały skierowane pisma ze wskazaniem nieprawidłowości, ustaleniem terminu ich usunięcia i poinformowania Starosty.

Wszystkie nieprawidłowości i uchybienia były omawiane w trakcie każdej kontroli, udzielano również w trakcie kontroli instruktażu. W zakreślonych terminach jednostki nadesłały informacje w sprawie usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

W pięciu jednostkach nie stwierdzono większych nieprawidłowości, a wskazane w protokole uchybienia były usuwane w czasie trwania kontroli

 

Stwierdzone nieprawidłowości co do których wystosowano pisma pokontrolne ze wskazaniem obowiązujących przepisów i sposobu ich usunięcia przedstawia poniższa tabela

 

Lp.

Treść

Ilość jednostek w których stwierdzono daną nieprawidłowość

Uwagi

 

1.

Błędna klasyfikacja wydatków:

- przy zakupie środków trwałych i wykonanych inwestycjach

 

1

 

2.

Nieprawidłowa ewidencja wartości wykonanych remontów na zwiększenie środków trwałych

 

1

 

3.

Błędne ustalenie wartości środków trwałych

 

1

 

4.

Nie wprowadzenie do ewidencji księgowej rzeczowej zakupionych pomocy naukowych oraz książek (zbiorów bibliotecznych)

 

1

 

5.

Zawyżenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2005 r.

 

1

 

6.

Nie dokonanie na koniec roku korekty kosztów o wartość nie zużytych materiałów za 2005 r.

1

 

 

Na podstawie sporządzonego zestawienia i porównania z nieprawidłowościami występującymi w latach poprzednich stwierdzić należy, że nastąpiła znaczna poprawa w zakresie prowadzenia rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W kontrolowanych jednostkach wydatki realizowane były zgodnie z ustalonymi planami. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków w okresach kontrolowanych ani wydatków niecelowych.

 

2. KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i GOSPODAROWANIA MIENIEM

przeprowadzono w II półroczu 2006 r. wraz z kontrola finansową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem – nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. KONTROLE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI NAWIĄZYWANIA, ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELAMI I PRACOWNIKAMI NIE BĘDĄCYMI NAUCZYCIELAMI – przeprowadzono w:

- Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem

Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości w nawiązywaniu, zmiany i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami nie będącymi nauczycielami Zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych jest zgodne z arkuszem organizacji pracy szkoły, zawartymi umowami o pracę oraz wydanymi angażami.

 

4. KONTROLA BHP i P POŻ.

wykonana przez specjalistę ds. OC i BHP w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu :

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – bez uwag

- Zespole Szkół w Jeżowem – 3 wnioski pokontrolne

- Zespole Szkół w Ulanowie – 1 wniosek pokontrolny,

- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku - bez uwag,

- Liceum Ogólnokształcącym w Nisku – 3 wnioski pokontrolne,

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku.

 

Wydano dla trzech jednostek wnioski pokontrolne, mające wpływ na poprawę stanu BHP a dotyczące oznakowania miejsc posadowienia sprzęty pozostałych. poż., oznakowania ostrzegawczo-informacyjnego przy budowie Sali gimnastycznej, dokonania konserwacji pozostałych uzupełnienia oświetlenia, uzupełnienia oznakowania ewakuacyjnego. W pozostałych trzech jednostkach stan bhp i p. poż. zadawalający.

 

5. KONTROLA w PODGiK w Nisku - w zakresie :

-prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

-prowadzenia inwentaryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, archiwizacji

zbiorów wyłączonych z zasobu

1) Prowadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, które stanowią dokumentację przyjmowaną do zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zgodna z normami prawnymi i technologicznymi. Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz zainteresowanych osób lub jednostek organizacyjnych, a także naliczanie opłat za korzystanie z zasobu jest zgodne z normami prawa w tym zakresie.

2) Inwentaryzacja zasobu, założenie ewidencji materiałów wchodzących w skład zasobu, wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność, archiwizacja materiałów wyłączonych z zasobu lub zniszczenie materiałów, które straciły przydatność – czynności są kontynuowane przez Gospodarstwo Pomocnicze jednostkę utworzona przy PODGiK.

II. Kontrole jednostek dotyczące:

1.Wykonania zobowiązań z zakresu ochrony środowiska , geologii i ustawy o odpadach wynikających z wydanych decyzji oraz wykonania zadań powierzonych w drodze zawartych porozumień z Nadleśnictwami,

2. Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustaw z zakresu komunikacji

 

ad1) Upoważnieni pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa przeprowadzili 14 kontroli zaplanowanych na II półrocze 2006 r., które dotyczyły w szczególności:

- wykonania zobowiązań zawartych w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych – 2 kontrole (w Zakładzie Usług Komunalnych w Ulanowie i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie).

W jednym przypadku (ZGK Krzeszów) wydano zalecenia pokontrolne dotyczące dokonywania codziennych pomiarów ilości odprowadzanych ścieków lub zamontowania urządzenia automatycznie mierzącego ich odpływ. Zalecenia zostały zrealizowane.

 

- wykonanie zaleceń zawartych w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – 2 kontrole ( w PHiU „Ralpol” w Jeżowem i Zakładzie Artykułów Ściernych „ARMES” w Nisku).

W jednym przypadku („ARMES”) wydano zalecenia pokontrolne dotyczące przedłożenia Staroście Niżańskiemu do zatwierdzenia program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem wszystkich odpadów wytwarzanych w zakładzie,

 

- Wykonanie zaleceń zawartych w koncesji dla złoża „Harasiuki II” 1 kontrola

– bez uwag,

 

- kontroli działalności Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem

– wydano zalecenia pokontrolne dotyczące wykonywania robót konserwacyjnych zgodnie z planem robót, przedkładania Staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od ich podjecia,

 

- wykonanie zobowiązań zawartych w decyzjach – pozwoleniach na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 2 kontrole ( w Zakł. Art. Ściernych „ARMES” w Nisku i POLIMEX Mostostal w Rudniku)

W jednym przypadku („ARMES”) wydano zalecenia pokontrolne dotyczące uzyskania zmiany pozwolenia zgodnie z planowanym wzrostem produkcji oraz aktualnymi źródłami emisji w zakładzie,

- wykonanie zadań powierzonych nadleśniczym w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 6 kontroli.

W czterech Nadleśnictwach nie stwierdzono nieprawidłowości, a dla 2 wydano zalecenia pokontrolne tj:

dla Nadleśnictwa Rudnik – dotyczące wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach LWS Zalesie i Samorządu Mieszkańców Miasta Ulanów- termin realizacji zaleceń do 31.03.2007 r.

dla Nadleśnictwa Rozwadów – związane z prowadzonym nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Termin realizacji zaleceń do 31.03.2007 r.

 

 

ad2) W II półroczu 2006 r. Naczelnik Wydziału Komunikacji przeprowadził:

 

- 6 kontroli problemowych w stacjach kontroli pojazdów działających na terenie powiatu niżańskiego.

W czasie kontroli stwierdzono, że stacje kontroli pojazdów poza jedną posiadają niezbędne dokumenty przyrządy i narzędzia, wymienione w przepisach szczegółowych. Stacja prowadzona przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem nie posiada aktualnego poświadczenia spełniania wyposażenia i warunków lokalowych. Zalecono usuniecie uchybienia w terminie do marca br. Stacje zatrudniają niezbędną liczbę diagnostów. Place wokół stanowisk mieszczą wymagana liczbę pojazdów oczekujących i badanych. Cenniki i inne niezbędne informacje umieszczone w miejscach dostępnych.

- 1 kontrolę na drogach na których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Niżański. W trakcie kontroli stwierdzono, że drogi są oznakowane prawidłowo jedynie w niektórych miejscowościach stwierdzono brak oznakowania terenu zabudowanego i jego końca. Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora ZDP wynika, że znaki te znajdują się w posiadaniu zarządu i są sukcesywnie uzupełniane.

- 1 kontrola firmy transportowej, której starosta udzielił licencji pod względem spełniania wymagań do dalszego jej posiadania. Stwierdzono, że firma spełnia warunki ustawy o transporcie drogowym do posiadania licencji na wykonywanie drogowego transportu rzeczy.

- 7 kontroli ośrodków szkolenia kierowców - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że generalnie właściciele przedsiębiorstw i zatrudnieni w nich pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.

Zarządcy dróg, modernizują uzupełniają i utrzymują w dobrym stanie oznakowanie oraz infrastrukturę im towarzyszącą.

 

 

III. KONTROLE FUNKCJONALNE

Wykonane przez :

1. Skarbnika Powiatu

2. Naczelników Wydziałów

Kontroli dotyczyła zadań realizowanych w Wydziałach przez podległych pracowników, a w szczególności :

- zakładania i prowadzenia akt zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej,

- terminowości przekazywania na odpowiednie konta kwot z list płac ( składek ZUS, potrąceń komorniczych, podatku dochodowego od osób fizycznych),

- prawidłowości prowadzenia dokumentacji w kancelarii tajnej,

- prawidłowości prowadzenia: ewidencji gruntów i budynków, uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, gospodarki gruntami i ziemią, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalania i wymiany gruntów,

- przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym przy wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami,

- przestrzeganie przepisów dotyczących rejestracji pojazdów i gromadzonej przy tym dokumentacji,

- stosowania przepisów o opłacie skarbowej,

- terminowość załatwiania spraw zgodnie z KPA,

- prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej spraw osobowych pracowników starostwa powiatowego,

- prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych,

- prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania mieniem, prowadzenie ewidencji, rozliczania najmu i opłat za trwały zarząd.

Przeprowadzone kontrole funkcjonalne wykazały, że pracownicy generalnie realizują nałożone obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami przedstawiono pracownikom zalecenia pokontrolne i terminy realizacji tych zaleceń, które zostały odnotowane w dzienniku kontroli. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami na podstawie wyników kontroli w podległym Wydziale podkreśla potrzebę kontynuacji szkoleń w zakresie geomatycznym, postępowania administracyjnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki gruntami zurbanizowanymi i gospodarki gruntami rolnymi.

Naczelnik Wydziału Komunikacji sygnalizuje potrzebę powiększenia pomieszczeń archiwum dla gromadzonej dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów.

 

Data publikacji 2008-09-10
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: