MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    FUNDACJE
 
Grupa: FUNDACJE
Nazwa pozycji Fundacja wspierania inicjatyw w Majdanie Golczańskim
Opis Fundacja wspierania inicjatyw w Majdanie Golczańskim
KRS: 0000530364
adres: Majdan Golczański 37A, 37-405 Jarocin
Prezes: Alina Malinowska
Celami Fundacji są: Celami fundacji są: 1. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego;
2. Stworzenie i zapewnienie warunków do krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych; 3. Propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa; 4. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę; 5. Stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa; 6. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; 7. Animacja życia kulturalnego młodzieży w zakresie różnych dziedzin sztuki; 8.Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych i kulturalnych, zwłaszcza wśród młodzieży w wieku szkolnym i wśród studentów; 9. Integracja środowisk młodzieży aktywnej oraz wzajemna wymiana doświadczeń; 10. Edukacja młodzieży, szczególnie w obrębie działań artystycznych, kulturalnych i sportowych oraz edukacja międzykulturowa; 11. Upowszechnianie równego dostępu do kultury wśród młodzieży z mniejszymi szansami; 12. Upowszechnianie metod terapii opartych na działaniach w sferze edukacji, kultury i sztuki; 13. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej młodym, uzdolnionym osobom, będącym twórcami, animatorami życia kulturalnego, liderami społeczności lokalnych; 14. Wspieranie holistycznego rozwoju jednostki w społeczeństwie; 15. Wspieranie niekonwencjonalnych działań w sferze edukacji.
Data publikacji 2015-12-22
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: