MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    FUNDACJE
 
Grupa: FUNDACJE
Nazwa pozycji Fundacja na Rzecz Kultury, Rozwoju i Dialogu
Opis Fundacja na Rzecz Kultury, Rozwoju i Dialogu "Polonia et Carpatia" w Łazowie
KRS: 00000345951
Prezes: Joanna Sawicka
adres: Łazów 68, 37- 418 Krzeszów

Celami fundacji są: 1.Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, edukacji, kultury fizycznej i innych odwołujących si do tradycji kulturowych i dobrego sąsiedztwa pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego. 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w rozwoju samorządności, promowaniu inicjatyw społecznych w sferze kultury, dziedzictwa narodowego, współpracy transgranicznej. 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. 4. Popularyzacja idei współpracy ponad podziałami. 5. Kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych, w tym obrzędowości, kultury życia codziennego, obyczajów i upowszechnianie oraz ochrona przed niekorzystnymi wpływami cywilizacji i globalizacji. 6. Utrwalanie regionalnych tradycji i obyczajów oraz ich ochrona w ramach dziedzictwa narodowego. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 8. Wspieranie organizacji, których celami statutowymi jest: działalność popularnonaukowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, oświaty sanitarnej i pomocy społecznej, adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Data publikacji 2015-12-18
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: