MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Ogłoszenie otwartego konkursy ofert - Dożynki Powiatowe
Opis

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/252/2014 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości na przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:


Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez powiat

Termin i miejsce realizacji zadania

1.

Organizacja Dożynek

Powiatowych

30.000 zł

23 sierpnia 2015 r.

Powiat Niżański


Zasady przyznawania dotacji:

 1. Oferty mogą składać podmioty zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

  1)  organizacje pozarządowe,

  2)  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37 – 400 Nisko, Plac Wolności 2.
 3. Zgłaszane oferty winny dotyczyć realizowanych na obszarze Powiatu zadań o charakterze ponadgminnym oraz być zgodne z działalnością statutową oferenta.
 4. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla obywateli Powiatu, które zaspokajają ważne potrzeby jego mieszkańców.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Ilość finansowania wniosków / projektów jednemu oferentowi nie jest ograniczona.
 7. W przypadku, gdy nie wpływa to na wykonalność i spójność projektu, istnieje możliwość przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej.
 8. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Należy wypełnić wszystkie pola w ofercie.
 9. Do oferty należy dołączyć:

  1)  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

  2)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 10. Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 11. Termin składania ofert upływa 10 lipca 2015 r.
 12. Termin opiniowania ofert przez komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołaną przez Zarząd Powiatu Niżańskiego - do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.
 13. Zarząd Powiatu decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji.
 14. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji w BIP, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nisku.
 15. Od podjętych decyzji nie przysługują odwołania.
 16. Oferent, którego ofertę wybrano, powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.
 17. Z dotacji nie mogą być finansowane inwestycje.
 18. Osoba do kontaktu: Małgorzata Ślusarczyk – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji tel. 15 8415 408 wew. 222.

Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

1)  możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2)  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne,

4)  wysokość środków finansowych własnych organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5)  planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)  analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Podejmując decyzje Zarząd będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kryteria te stanowią instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych ofert i wybór najlepiej odpowiadających aktualnym problemom.

Kryteria mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenie otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

W roku 2014 r. roku na zadania:

1)   z zakresu edukacji i wychowania oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Powiatu Niżańskiego przekazano kwotę 32.000 zł – ze wsparcia finansowego skorzystały trzy organizacje pozarządowe (dwie oferty w tym jedna wspólna);

2)   z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Powiatu Niżańskiego przekazano kwotę 7.000 zł – ze wsparcia finansowego skorzystała jedna organizacja pozarządowa;

3)   z zakresu pomocy społecznej, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Powiatu Niżańskiego przekazano kwotę 128.500 zł – ze wsparcia finansowego skorzystał 1 podmiot.

STAROSTA NIŻAŃSKI

ROBERT BEDNARZ

oferta

umowa

sprawozdanie

Data publikacji 2015-06-18
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: