MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    UCHWAŁY
 
Grupa: UCHWAŁY
Nazwa pozycji Uchwała Nr 55/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do złożenia wniosku, podpisania umowy o dofinansowanie oraz podejmowania innych czynności w ramach realizacji projektu pozakonkursowego PUP w Nisku współf
Opis
Data publikacji 2015-03-30
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr 55/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do złożenia wniosku, podpisania umowy o dofinansowanie oraz podejmowania innych czynności w ramach realizacji projektu pozakonkursowego PUP w Nisku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy; Priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez zatrudnienia ludzi młodych do 20 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET); Działanie 1.1 Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego wiedza edukacja rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020.   

Osoba, która stworzyła pozycje:  Wolicka Irena Irena Wolicka
Osoba odpowiedzialna za treść: