MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe
Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
Grupa: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Nazwa pozycji Zadania PCPR
Opis
 • Kierowanie osób wymagających stałej opieki medycznej i pielęgnacji do domów pomocy społecznej,
 • Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez kierowanie ich do placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 • Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze,
 • Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze,
 • Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych,
 • Przystosowanie tworzonych i istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS ( ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 • Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Turnusy rehabilitacyjne,
 • Sprzęt rehabilitacyjny,
 • Dofinansowanie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
 • Dofinansowanie organizacji sportu, rekreacji, turystyki dla osób niepełnosprawnych,
 • Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • Wydawanie opinii dotyczącej korzystania z karty parkingowej uprawniającej osoby niepełnosprawne do nie stosowania się do niektórych znaków drogowych i zakazów.
Data publikacji 2008-06-19
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: