MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 2939 
 
 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr 242/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do zawarcia umowy o współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2016-02-23
Uchwała Nr 241/2016 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie oraz podejmowania innych czynności w ramach realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: 2016-02-23
Uchwała Nr 240/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-02-23
Uchwała Nr 239/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-02-23
Uchwała Nr 238/2016 w sprawie nieodpłatnego udsotępnienia auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2016-02-23
Uchwała Nr 237/2016 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2016-02-23
Uchwała Nr 236/2016 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Eduakcji Zawodowej w Nisku 2016-02-23
Uchwała Nr 235/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-01-29
Uchwała Nr 234/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Centrum Eduakcji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ 2016-01-29
Uchwała Nr 233/2016 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Eduakcji Zawodowej w Nisku 2016-01-29
Uchwała Nr 232/2016 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem (Szkoła Przysposabiająca do Pracy) 2016-01-29
Uchwała Nr 231/2016 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy zapotrzebowania szkoły - Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w |Nisku 2016-01-29
Uchwała Nr 230/2016 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem 2016-01-29
Uchwała Nr 229/2016 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb eduakcyjnych Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2016-01-29
Uchwała Nr 228/2016 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które będzie przewidziane dofinansowanie 2016-01-21
Uchwała Nr 227/2016 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2016-01-21
Uchwała Nr 226/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2016-01-21
Uchwała Nr 225/2016 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. 2016-01-21
Uchwała Nr 224/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku w partnerstwie o dofinansowanie projektu 2016-01-21
Uchwała Nr 223/2016 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016 2016-01-21
Uchwała Nr 222/2016 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działani 2016-01-12
Uchwała Nr 221/2016 Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2016-01-12
Uchwała Nr 220/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-01-07
Uchwała Nr 219/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2016-01-07
Uchwała Nr 218/2015 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskiego 2016-01-07
Uchwała Nr 217/2015 w sprawie oddania w użyczenie sprzętu komputerowego będącego własnością Powiatu Niżańskiego 2016-01-07
Uchwała Nr 216/2015 w sprawie użyczenia pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2016-01-07
Uchwała Nr 215/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2016-01-07
uchwała Nr 214/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2016-01-07
Uchwała Nr 213/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umwoy najmu 2016-01-07
Uchwała Nr 212/2015 w sprawie wskazania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2016-01-07
Uchwała Nr 211/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2016 r. 2016-01-07
Uchwała Nr 210/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2015-12-23
Uchwała Nr 209/2015 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2015-12-23
Uchwała Nr 208/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-23
Uchwała Nr 207/2015 w sprawie wyrażenia zgody na niedopłatne przekazanie sprzętu komputerowego będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-12-23
Uchwała Nr 206/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2015-12-23
Uchwała Nr 205/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. 2015-12-23
Uchwała Nr 204/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku pn. Zajęcia specjalistyczne, szansą na lepszy rozwój przedszkolaków 2015-12-23
Uchwała Nr 203/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku pn. 2015-12-23
Uchwała Nr 202/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do złożenia wniosku w partnerstwie o dofinansowanie projektu pn. 2015-12-23
Uchwała Nr 201/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku pn. 2015-12-23
Uchwała Nr 200/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku pn. 2015-12-22
Uchwała Nr 199/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwrtego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2016 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku p 2015-12-22
Uchwała Nr 198/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-11
Uchwała Nr 197/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Eduakcji Zawodowej w Nisku 2015-12-11
Uchwała Nr 196/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodwej w Nisku 2015-12-11
Uchwała Nr 195/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2015-12-11
Uchwała Nr 194/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2015-12-11
Uchwała Nr 193/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opracowania ofert w otwrtym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2016 roku 2015-12-11
Uchwała Nr 192/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2016 rok 2015-12-01
Uchwała Nr 191/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-01
Uchwała Nr 190/2015 w sprawie użyczenia sali lekcyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2015-12-01
Uchwała Nr 189/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2015-12-01
Uchwała Nr 187/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nizańskiego 2015-12-01
Uchwała Nr 186/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2015-12-01
Uchwała Nr 185/2015 w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Niżańskiego 2015-12-01
Uchwała Nr 184/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego 2015-12-01
Uchwała Nr 183/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej 2015-12-01
Uchwała Nr 182/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej 2015-12-01
Uchwała Nr 181/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej 2015-12-01
Uchwała Nr 180/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej 2015-12-01
Uchwała Nr 179/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej 2015-12-01
Uchwała Nr 178/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-11-30
Uchwała Nr 177/2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2016 2015-11-30
Uchwała Nr 176/2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 - 2030 2015-11-30
Uchwała Nr 175/2015 w sprawie przekazania Dyrektorowi Reginalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działan 2015-11-30
Uchwała Nr 173/2015 w sprawie użyczenia lokali w budynkach gospodarczych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego 2015-11-30
Uchwała Nr 174/2015 w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy poręczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu 2015-11-30
Uchwała Nr 172/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2015-11-30
Uchwała Nr 171/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowtnej w Nisku 2015-12-11
Uchwała Nr 170/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2016 roku 2015-11-30
Uchwała Nr 169/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do realizacji projektu pt. 2015-11-30
Uchwała Nr 168/ 2015 w sprawie zmian w budżetu Powiatu Niżańskiego 2015-11-30
Uchwała Nr 167 / 2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-11-30
Uchwała Nr 166/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2015-11-30
Uchwała Nr 165/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-10-27
Uchwała Nr 164/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dokumentacji projektowej 2015-10-27
Uchwała Nr 163/2015 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-10-27
Uchwała Nr 162/2015 w sprawie określenia sposobu postępowania przy przeprowadzeniu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin zastępczych 2015-10-27
Uchwała Nr 161/2015 w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych wykonania koncepcji programowej budowy drogi S-19 na odc. granica woj. lubleskiego i podkarpackiego - Nisko (węzeł Zapacz - bez węzła) - dł. ok. 8,75 km, wraz z infrastrukturą techniczną, 2015-10-27
Uchwała Nr 160/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do realizacji projektu pt. 2015-10-27
Uchwała Nr 159/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-10-27
Uchwała Nr 158/2015 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2015-10-19
Uchwała Nr 157/2015 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Niżańskiego 2015-10-19
Uchwała Nr 155/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-10-19
Uchwała Nr 154/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-10-19
Uchwała Nr 153/2015 w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi 2015-10-19
Uchwała Nr 152/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2015-10-19
Uchwała Nr 151/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jeżowem 2015-10-19
Uchwała Nr 150/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2015-10-19
Uchwała Nr 149/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-10-19
Uchwała Nr 148/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pasa drogowego 2015-10-19
Uchwała Nr 147/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-10-19
Uchwała Nr 146/2015 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu nr 102208R relacji Huta Deręgowska - Szyperki kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych 2015-10-19
Uchwała Nr 145/2015 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi nr 102208R relacji Huta Deręgowska - Szyperki kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych 2015-10-19
Uchwała Nr 144/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-10-19
Uchwała Nr 143/2015 w sprawie założeń i zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2016 rok 2015-10-19
Uchwała Nr 142/ 2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpie 2015-10-19
Uchwała Nr 141/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2015-10-19
Uchwała Nr 140/2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2015-10-16
Uchwała Nr 139/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2015-10-16
Uchwała Nr 138/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2015-10-16
Uchwała Nr 137/2015 w sprawie pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2015-10-16
Uchwała Nr 136/2015 w sprawie użyczenia w budynku Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-10-16
Uchwała Nr 135/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2015-10-16
Uchwała Nr 134/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2015-10-06
Uchwała Nr 133/2015 w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej pn. 2015-10-06
Uchwała Nr 132/2015 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-10-06
Uchwała Nr 131/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2015-10-06
Uchwała Nr 130/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2015-10-06
Uchwała Nr 129/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-10-06
Uchwała Nr 128/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 2015-10-06
Uchwała Nr 127/2015 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 2015-10-06
Uchwała Nr 126/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-08-24
Uchwała Nr 125/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-08-24
Uchwała Nr 124/2015 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-08-24
Uchwała Nr 123/2015 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dzialek położonych w miejscowościach Bieliniec, Dąbrówka oraz Dąbrowica 2015-08-24
Uchwała Nr 122/2015 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2015-08-24
Uchwała Nr 121/2015 w sprawie wyrażenia zgody na niedopłatne przekazanie wyposażenia będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem 2015-08-24
Uchwała Nr 120/2015 w sprawie opłat za ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody 2015-08-24
Uchwała Nr 119/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-08-24
Uchwała Nr 118/2015 w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczebrzeszyn w km 20+950-21+275, 21+550 –21+825, 22+468-23+075, 23+233-23+393, 23+629-24+279, 24+3 2015-08-24
Uchwała Nr 117/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-08-18
Uchwała Nr 116/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-07-15
Uchwała Nr 115/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego będącego na ewidencji Starostwa Powiatowego w Nisku na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-07-15
Uchwała Nr 114/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku na okres do 3 lat. 2015-07-15
Uchwała Nr 113/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2015-07-15
Uchwała Nr 112/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-07-07
Uchwała Nr 111/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2015-07-07
Uchwała Nr 110/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-07-07
Uchwała Nr 109/2015 w sprawie upoważnienia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku do sprawowania kontroli 2015-07-07
Uchwała Nr 108/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2015-07-07
Uchwała Nr 107/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-07
Uchwała Nr 106/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-07
Uchwała Nr 105/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-07
Uchwała Nr 104/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-07
Uchwała Nr 103/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyceila mianowanego 2015-07-07
Uchwała Nr 102/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-06-30
Uchwała Nr 101/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-06-30
Uchwała Nr 100/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-06-30
Uchwała Nr 99/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2015-06-30
Uchwała Nr 98/2015 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do złożenia wniosku, podpisania umowy o dofinansowanie oraz podejmowania innych czynności w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nis 2015-06-30
Uchwała Nr 97/2015 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2015-06-30
Uchwała Nr 96/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2015 roku 2015-06-30
Uchwała Nr 95/2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2015 roku 2015-06-30
Uchwała Nr 94/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-06-23
Uchwała Nr 93/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku 2015-06-23
Uchwała Nr 92/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy ul. Sandomierskiej 1 2015-06-23
Uchwała Nr 91/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalengo Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-06-23
Uchwała Nr 90/2015 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-06-23
Uchwała Nr 89/2015 w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-06-23
Uchwała Nr 88/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2014 rok 2015-06-23
Uchwała Nr 87/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2015-06-23
Uchwała Nr 86/2015 w sparwie powolania komisji do kwalifikowania wniosków o przyznanie jednorazowego stypemdium Starsoty Niżańksiego dla uczniów 2015-06-23
Uchwała Nr 85/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskigo 2015-06-23
Uchwała Nr 84/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-06-10
Uchwała Nr 83/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-06-10
Uchwała Nr 82/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-05-28
Uchwała Nr 81/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej w miejscowości Nisko, gmina Nisko. 2015-05-28
Uchwała Nr 80/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej gminnej w miejscowości Nisko, gmina Nisko. 2015-05-28
Uchwała Nr 79/2015 w sprawie użyczenia sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 2015-05-28
Uchwała Nr 78/2015 w sprawie nieodpłatnego udsotępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-05-28
Uchwała Nr 77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2015-05-28
Uchwała Nr 76/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-05-19
Uchwała Nr 75/2015 w sprawie przedłożenia sprawzdania finansowego za 2014 rok 2015-05-19
Uchwała Nr 74/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkusu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2015 roku 2015-05-19
Uchwała Nr 73/2015 w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy dróg i chodników wraz z ich odwołaniem na osiedlu Grądy w Nisku 2015-05-19
Uchwała Nr 72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości 2015-05-05
Uchwała Nr 71/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-04-27
Uchwała Nr 70/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2015-04-27
Uchwała Nr 69/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia części korytarza szkolnego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-04-27
Uchwała Nr 68/2015 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku Powiatu Niżańskiego 2015-04-27
Uchwała Nr 67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedur pilotażowego programu 2015-04-27
Uchwała Nr 66/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-04-13
Uchwała Nr 65/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-04-13
Uchwała Nr 64/2015 w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego 2015-04-13
Uchwała Nr 63/2015 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego p.o. Dyretora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. 2015-04-13
Uchwała Nr 62/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-04-13
Uchwała Nr 61/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-03-30
Uchwała Nr 60/2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych jednpstek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2014 rok 2015-03-30
Uchwała Nr 59/2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nizańskiego za 2014 rok 2015-03-30
Uchwała Nr 58/2015 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-03-30
Uchwała Nr 57/2015 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Powiatu Niżańskiego 2015-03-30
Uchwała Nr 56/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem 2015-03-30
Uchwała Nr 55/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku do złożenia wniosku, podpisania umowy o dofinansowanie oraz podejmowania innych czynności w ramach realizacji projektu pozakonkursowego PUP w Nisku współf 2015-03-30
Uchwała Nr 54/2015 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych działek położonych na terenie miasta Nisko, dzielnica Warchoły 2015-03-30
Uchwała Nr 53/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+. 2015-03-24
Uchwałę Nr 52/2015 w sprawie opinii do organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2015-03-24
Uchwała Nr 51/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych 2015-03-24
Uchwała Nr 50/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem 2015-03-24
Uchwała Nr 49/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-03-24
Uchwała Nr 48/ 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015-03-24
Uchwała Nr 47/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zaopatrzenia 2015-03-24
Uchwała Nr 46/2015 w sprawie przyjęcia procedur przyznawania i realizacji wniosków pilotażowego prgramu 2015-03-24
Uchwała Nr 45/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-03-11
Uchwała Nr 44/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2015-03-11
Uchwała Nr 43/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach akcji Partnerstwa Strategiczne (KA2) w edukacji szkolnej Erasmus+ 2015-03-02
Uchwała Nr 42/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ 2015-03-02
Uchwała Nr 41/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-03-02
Uchwała Nr 40/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego. 2015-02-23
Uchwała Nr 39/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2015-02-23
Uchwała Nr 38/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-02-23
Uchwała Nr 37/2015 w sprawie użyczenia lokalu w budynku Starosotwa Powiatowego w Nisku 2015-02-23
Uchwała Nr 36/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach akcji Partnerstwa Strategiczne (KA2) w edukacji szkolnej Erasmus+ 2015-02-23
Uchwała Nr 35/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-02-17
Uchwała Nr 34/2015 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015. 2015-02-17
Uchwała Nr 33/2015 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 2015-02-17
Uchwała Nr 32/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ 2015-02-17
Uchwała Nr 31/2015 w sprawie użyczenia pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2015-02-04
Uchwała Nr 30/2015 w sprawie opinii do organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nisku 2015-02-04
Uchwała Nr 29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2015-01-21
Uchwała Nr 28/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej w ZS w Jeżowem 2015-01-21
Uchwała Nr 27/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem do złożenia wniosku w partnerstwie o dofinansowanie projektu 2015-01-21
Uchwała Nr 26/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które będzie przewidziane dofinansowanie 2015-01-21
Uchwała Nr 25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2015-01-13
Uchwała Nr 25/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-01-13
Uchwała Nr 23/2015 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2015-01-13
Uchwała Nr 22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2015-01-13
Uchwała Nr 21/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2015-01-13
Uchwała Nr 20/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2015-01-13
Uchwała Nr 19/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego 2015-01-07
Uchwała Nr 18/2014 w sprawie upoważnienia Starosty 2015-01-07
Uchwała Nr 17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części pasa drogowego 2015-01-07
Uchwała Nr 16/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-01-07
Uchwała Nr 15/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-01-07
Uchwała Nr 14/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2015-01-07
Uchwała Nr 13/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2015-01-07
Uchwała Nr 12/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2015-01-07
Uchwała Nr 11/2014 w sprawie upoważnienia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku do sprawowania kontroli 2015-01-07
Uchwała Nr 10/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-12-19
Uchwała Nr 9/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny mienia stanowiącego własność Powiatu Niżańskiego 2014-12-16
Uchwała Nr 8/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-12-16
Uchwała Nr 7/2014 w sprawie użyczenia pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem 2014-12-16
Uchwała Nr 6/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 2014-12-16
Uchwała Nr 5/2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli szkolnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2014-12-16
Uchwała Nr 4/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Niżańskiego i powiatowych osób prawnych 2014-12-16
Uchwała Nr 3/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2015 roku 2014-12-16
Uchwała Nr 2/2014 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do składania oświadczeń woli 2014-12-16
Uchwała Nr 1/2014 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Lacha - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do załatwiania spraw należących do Zarządcy Drogi 2014-12-16