MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 2455 
 
 Nazwa pozycji Data
Nr XIX/99/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-02-22
Nr XVIII/98/2015 w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016-02-22
Nr XVIII/97/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2030 2016-02-22
Nr XVIII/96/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-02-22
Nr XVIII/95/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2016-02-22
Nr XVIII/94/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2016 rok 2016-02-22
Nr XVII/93/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2016-02-18
Nr XVII/92/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Ulanów na realizację zadania publicznego 2016-02-18
Nr XVII/91/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin na realizację zadania publicznego 2016-02-18
Nr XVII/90/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030 2016-02-09
Nr XVII/89/2015 w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2016 2016-02-09
Nr XVII/88/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji projektu pt. „Bank wiedzy ekonomicznej” w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 2016-02-09
Nr XVI/87/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku 2015-12-29
Nr XVI/86/2015 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych i zmianie ich nazwy 2015-12-29
Nr XVI/85/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-12-29
XVI/84/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015 2015-12-29
Nr XVI/83/2015 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-12-29
Nr XVI/82/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-29
Nr XVI/81/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-12-29
Nr XVI/80/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-12-29
Nr XVI/79/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-12-29
Nr XVI/78/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-12-29
Nr XV/77/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015-2025 2015-12-02
Nr XV/76/2015 w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu 2015-12-02
Nr XV/75/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-12-02
Nr XV/74/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-12-02
Nr XV/73/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik – Pikuły w miejscowości Rudnik nad Sanem i Groble” i zaciągnięcia zobowiązania 2015-12-02
Nr XV/72/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy” i zaciągnięcia zobowiązania 2015-12-02
Nr XV/71/2015 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2016 rok środków finansowych dla Gminy Jarocin 2015-12-02
Nr XV/70/2015 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2016 rok środków finansowych dla Gminy i Miasta Ulanów 2015-12-02
Nr XV/69/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2015-12-02
Nr XV/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2015-12-02
Nr XV/67/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny – do dr. 858 i zmianie jej nazwy 2015-12-02
Nr XV/66/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2015-12-02
Nr XV/65/2015 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2015-12-02
Nr XV/64/2015 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Niżańskim a samorządem Rejonu Złoczowskiego obwodu Lwowskiego Republiki Ukraińskiej 2015-12-02
Nr XV/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r. 2015-12-02
Nr XIV/62/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” w ramach Programu Erasmus+ 2015-11-13
Nr XIII/61/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-11-13
Nr XIII/60/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzeszów 2015-11-13
Nr XIII/59/2015 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Ulanów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2015-11-13
Nr XIII/58/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny – do dr. 858 i zmianie jej nazwy 2015-11-13
Nr XIII/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015 2015-11-13
Nr XIII/56/2015 w sprawie wprowadzenia zmian Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanych na terenie 2015-11-13
Nr XIII/55/2015 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 2015-11-13
Nr XII/54/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nizańskiego 2015-10-01
Nr XI/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Kościuszki 2015-08-18
Nr XI/52/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-08-18
Nr XI/51/2015 w sprawie powierzenia Powiatowi Stalowowolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu niżańskiego 2015-08-18
Nr XI/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2015-08-18
Nr XI/49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2015-08-18
Nr XI/48/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) 2015-08-18
Nr XI/47/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-08-18
Nr X/46/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-07-28
Nr IX/45/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-07-28
Nr IX/44/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015-2025 2015-07-28
Nr IX/43/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2015-07-28
Nr IX/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) 2015-07-28
Nr IX/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)”, współfinansowanego ze środków Europejsk 2015-07-28
Nr IX/40/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-28
Nr IX/39/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok 2015-07-28
Nr VIII/38/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-06-01
Nr VIII/37/2015 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu 2015-06-01
Nr VIII/36/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański 2015-06-01
Nr VII/35/2015 w sprawie przyjęcia od Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zadania dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Niżański Gimnazjum dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem 2015-06-01
Nr VI/34/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-04-30
Nr VI/33/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-04-30
Nr VI/32/2015 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego 2015-04-30
Nr VI/31/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-04-30
Nr VI/30/2015 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2015 2015-04-30
Nr VI/29/2015 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanych na terenie powiatu n 2015-04-30
Nr VI/28/2015 w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2015-04-30
Nr VI/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy; Pri 2015-04-30
Nr VI/26/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2015 rok 2015-04-30
Nr V/25/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-03-30
Nr V/24/2015 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Ulanów prowadzenia zadania publicznego 2015-03-30
Nr V/23/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-03-30
Nr V/22/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-03-30
Nr IV/21/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko na realizację zadania publicznego 2015-03-02
Nr IV/20/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin na realizację zadania publicznego 2015-03-02
Nr IV/19/2015 w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2015 2015-03-02
Nr IV/18/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2015 – 2025 2015-03-02
Nr III/17/2014 w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015-02-03
Nr III/16/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-02-03
Nr III/15/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2015-02-03
Nr II/14/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-01-27
Nr II/13/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-01-27
Nr II/12/2014 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2015 rok 2015-01-27
Nr II/11/2014 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego 2015-01-27
Nr II/10/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego 2015-01-27
Nr II/9/2014 w sprawie wyboru przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2015-01-27
Nr II/8/2014 w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach 2015-01-27
Nr II/7/2014 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego uprawnionego do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową 2015-01-27
Nr II/6/2014 w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania 2015-01-27
Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2015-01-27
Nr I/4/2014 w sprawie wyboru Wicestarosty Niżańskiego i członków Zarządu Powiatu Niżańskiego 2015-01-08
Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Starosty Niżańskiego 2015-01-08
Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Niżańskiego 2015-01-08
Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego 2015-01-08