MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 4004 
 
 Nazwa pozycji Data
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2014-11-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-11-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Niżańskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014-11-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-10-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2014-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Niżańskim na lata 2014 – 2016 2014-09-18
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami II” 2014-09-18
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-08-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2014-08-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-07-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-07-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt: Podnoszenie umiejętności/kompetencji w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie współpracy szkół w Europie w ramach Programu Erasmus+ 2014-07-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-06-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia odwołania o wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji Rewizyjnej 2014-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku 2014-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2014-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok 2014-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański 2014-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-05-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2014-05-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2015 rok środków finansowych dla Gminy Jarocin 2014-05-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego 2014-05-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wprowadzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański 2014-05-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-03-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014-2025 2014-03-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-03-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014-2025 2014-03-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2014-03-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-02-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-01-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego 2014-01-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do wdrożenia projektu pt. „Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.1 2014-01-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-01-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-12-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 2013-12-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2013-12-20
Projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-05
Projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-12-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2014 rok 2013-12-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2013-12-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013 2013-12-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Niżańskiego 2013-12-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2014 2013-12-05
Projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2013-12-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-11-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-11-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) 2013-11-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) 2013-11-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2013-11-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-11-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-11-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-11-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku 2013-11-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin 2013-10-29
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2013-10-29
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-10-02
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-09-26
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-09-26
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2013 rok 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami II” 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 2013-09-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-07-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-07-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-07-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Niżański program wspierania szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5. 2013-07-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-06-26
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-06-26
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Ulanów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2013-06-26
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Mobilny uczeń – dobry pracownik” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci 2013-06-26
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych sz 2013-06-26
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-06-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Kościuszki 2013-06-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-05-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2013-05-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2013-05-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Statutu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2013-05-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2013-05-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-05-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok 2013-05-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-05-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego 2013-05-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2013-05-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-04-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-04-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy Gminie Krzeszów 2013-04-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej d 2013-04-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach s 2013-04-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-03-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-03-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nadania pierwszego Statutu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nadania pierwszego Statutu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem i włączenia w/w szkoły do Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nisku i włączenia w/w szkoły do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego wyłączonych z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego oraz Technikum dla Dorosłych wyłączonych z Zespołu Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego wyłączonych z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-03-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-02-11
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-01-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012-12-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2012-12-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2012-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2013 - 2015 projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 2012-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-20
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-07
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-12-07
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2012 2012-12-07
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2013 rok 2012-12-07
Projekt uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2013 2012-12-07
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-12-07
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-11-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-11-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego oraz zamiaru likwidacji wyłączonych szkół 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego i Technikum dla Dorosłych oraz zamiaru likwidacji wyłączonych z zespołu szkół 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyłączenia z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego oraz zamiaru likwidacji wyłączonych szkół 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-09-25
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-09-25
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-09-13
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2012-09-13
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Niżańskiego 2012-09-13
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-09-13
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Niżańskiego 2012-09-13
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2013 i 2014 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego” w ramach Regionalnego Programu Ope 2012-09-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2012 rok 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2013 i 2014 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego” w ramach Regionalnego Programu Ope 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Been there, done that as a young European citizen!” nr 2012-1-BE2-COM06-02725 5, finansowanego w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół & 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2012 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.: „Drogowskaz na zatrudnienie” konkurs nr 17/POKL/6.1.1/2012, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Niżańskiego 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Niżańskiego 2012-08-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-07-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-06-29
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-06-29
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-06-15
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 2012-06-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok 2012-06-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-06-06
Projekt chwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2012-06-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2012-06-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół prowadzonych przez p 2012-06-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2012-06-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-05-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do partnerstwa w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie 2012-05-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-05-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2011 2012-05-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 oraz pokrycia wkładu własnego wymaganego 2012-05-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R – ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko 2012-05-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2012-05-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2012 2012-03-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-03-30
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-03-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wkład własny do projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2012-03-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu Operacyjneg 2012-03-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Po 2012-03-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Janika w Ulanowie, Liceum Profilowanego w Ulanowie oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie 2012-03-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R – ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko 2012-02-16
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-02-16
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ulanowie oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w jego skład 2012-01-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2012-01-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Niżańskim 2012-01-05
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiegozmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2011-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011-12-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-12-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-12-01
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2011-12-01
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 2011-12-01
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Niżańskim 2011-12-01
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2011-12-01
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Powiatu Niżańskiego 2011-12-01
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2012 rok 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Znaleźć drogę do zatrudnienia” konkurs nr 19/POKL/7.2.1/2011, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Prz 2011-11-03
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-09-28
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2011-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego 2011-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2011-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Powiatu Niżańskiego kandydata z tej samej listy 2011-09-19
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-08-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-08-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Niżańskiego 2011-08-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-08-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2011-08-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2011-08-09
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2011-08-08
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” 2011-08-08
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-08-08
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 2011-06-22
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego za 2010 rok 2011-06-22
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-06-22
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-06-21
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok 2011-06-16
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia z Powiatem Stalowowolskim wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów 2011-06-16
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-06-16
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącej likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-14
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R – ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko 2011-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu niżańskiego na lata 2011 – 2014 2011-06-10
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim na lata 2011 – 2017 2011-05-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Jarocin zadania z zakresu właściwości powiatu 2011-05-04
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-07-06
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-04-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański 2011-04-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Niżańskiego 2011-04-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Powiatu Niżańskiego kandydata z tej samej listy 2011-04-27
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2012-10-31
Projekt uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-03-21

Osoby:
Magdalena Ryniak
Tel: (15) 8412700 wewn. 123;