MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 6994 
 
 Nazwa pozycji Data
Nr XLIX/261/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2015-01-09
Nr XLIX/260/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2015-01-09
Nr XLIX/259/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2015-01-09
Nr XLIX/258/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2015-01-09
Nr XLIX/257/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2015-01-09
Nr XLIX/256/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2015-01-09
Nr XLIX/255/2014 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Niżańskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2015-01-09
Nr XLIX/254/2014 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2015-01-08
Nr XLIX/253/2014 w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 2015-01-08
Nr XLIX/252/2014 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2015-01-08
Nr XLIX/251/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku 2015-01-08
Nr XLVII/250/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-11-07
Nr XLVII/249/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-11-07
Nr XLVI/248/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-10-27
Nr XLVI/247/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-10-27
Nr XLVI/246/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-10-27
Nr XLVI/245/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-10-27
Nr XLVI/244/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-10-27
Nr XLVI/243/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2014-10-27
Nr XLVI/242/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2014-10-27
Nr XLVI/241/2014 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Niżańskim na lata 2014-2016 2014-10-27
Nr XLVI/240/2014 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami II” 2014-10-27
Nr XLV/239/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-09-19
Nr XLIV/238/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-09-09
Nr XLIV/237/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-09-09
Nr XLIV/236/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2014-09-09
Nr XLIV/235/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt: Podnoszenie umiejętności/kompetencji w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie współpracy szkół w Europie w ramach Programu Erasmus+ 2014-09-09
Nr XLIIII/234/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-07-29
Nr XLIII/233/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania o wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji Rewizyjnej 2014-07-29
Nr XLIII/232/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku 2014-07-29
Nr XLIII/231/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2014-07-29
Nr XLIII/230/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-29
Nr XLIII/229/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok 2014-07-29
Nr XLII/228/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-07-02
Nr XLII/227/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2014-07-02
Nr XLII/226/2014 w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2015 rok środków finansowych dla Gminy Jarocin 2014-07-02
Nr XLII/225/2014 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego 2014-07-02
Nr XLII/224/2014 w sprawie wprowadzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański 2014-07-02
Nr XLI/223/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-04-22
Nr XLI/222/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014-2025 2014-04-22
Nr XLI/221/2014 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 2014-04-22
Nr XL/220/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-03-07
Nr XL/219/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego 2014-03-07
Nr XL/218/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-03-07
Nr XL/217/2014 w sprawie przystąpienia do wdrożenia projektu pt. „Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.1. 2014-03-07
Nr XL/216/2014 w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach 2014-03-07
Nr XXXIX/215/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-01-29
Nr XXXIX/214/2013 w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014-01-29
Nr XXXIX/213/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-01-29
Nr XXXIX/212/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 2014-01-29
Nr XXXVIII/211/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-01-21
Nr XXXVIII/210/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2014-01-21
Nr XXXVIII/209/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-01-21
Nr XXXVIII/208/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-01-21
Nr XXXVIII/207/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku 2014-01-21
Nr XXXVIII/206/2013 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2014 rok 2014-01-21
Nr XXXVIII/205/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2014-01-21
Nr XXXVIII/204/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013 2014-01-21
Nr XXXVIII/203/2013 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Niżańskiego 2014-01-21
Nr XLI/223/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-04-22
Nr XXXVIII/202/2013 w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2014 2014-01-21
Nr XXXVIII/201/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025 2014-01-21
Nr XXXVII/200/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2014-01-02
Nr XXXVII/199/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2014-01-02
Nr XXXVII/198/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) 2014-01-02
Nr XXXVII/197/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) 2014-01-02
Nr XXXVI/196/2013 w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2013-12-09
Nr XXXVI/195/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-12-09
Nr XXXVI/194/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-12-09
Nr XXXVI/193/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-12-09
Nr XXXVI/192/2013 w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku 2013-12-09
Nr XXXVI/191/2013 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-12-09
Nr XXXIV/190/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-11-04
Nr XXXIV/189/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2013 rok 2013-11-04
Nr XXXIV/188/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-11-04
Nr XXXIV/187/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-11-04
Nr XXXIV/186/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-11-04
Nr XXXIV/185/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-11-04
Nr XXXIV/184/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2013-11-04
Nr XXXIV/183/2013 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami II” 2013-11-04
Nr XXXIV/182/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 2013-11-04
Nr XXXIII/181/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-10-23
Nr XXXI/180/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-08-12
Nr XXXI/179/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-08-12
Nr XXXI/178/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-08-12
Nr XXXI/177/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Niżański program wspierania szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5. 2013-08-12
Nr XXX/176/2013 w sprawie zmian budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-07-29
Nr XXX/175/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-07-29
Nr XXX/174/2013 w sprawie powierzenia Gminie Ulanów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2013-07-29
Nr XXX/173/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Mobilny uczeń – dobry pracownik” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci 2013-07-29
Nr XXX/172/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 2013-09-11
Nr XXIX/171/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-07-08
Nr XXIX/170/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Kościuszki 2013-07-08
Nr XXIX/169/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2013-07-08
Nr XXIX/168/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2013-07-08
Nr XXIX/167/2013 w sprawie uchwalenia Statutu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 2013-07-08
Nr XXIX/166/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2013-07-08
Nr XXIX/165/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-08
Nr XXIX/164/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok 2013-07-08
Nr XXVIII/163/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-06-14
Nr XXVIII/162/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-06-14
Nr XXVIII/161/2013 w sprawie udzielenia pomocy Gminie Krzeszów 2013-06-14
Nr XXVIII/160/2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dziecka, które przed um 2013-06-14
Nr XXVIII/159/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 2013-09-11
Nr XXVIII/158/2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego 2013-06-14
Nr XXVIII/157/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2013-06-14
Nr XXVII/156/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-04-09
Nr XXVII/155/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-04-09
Nr XXVII/154/2013 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013 2013-04-09
Nr XXVII/153/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2013-04-09
Nr XXVII/152/2013 w sprawie nadania pierwszego Statutu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-04-09
Nr XXVII/151/2013 w sprawie nadania pierwszego Statutu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-04-09
Nr XXVII/150/2013 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem i włączenia w/w szkoły do Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-04-09
Nr XXVII/149/2013 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nisku i włączenia w/w szkoły do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-04-09
Nr XXVII/148/2013 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego wyłączonych z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-04-09
Nr XXVII/147/2013 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2013-04-09
Nr XXVII/146/2013 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego oraz Technikum dla Dorosłych wyłączonych z Zespołu Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem 2013-04-09
Nr XXVII/145/2013 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego wyłączonych z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 2013-04-09
Nr XXVI/144/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-03-13
Nr XXV/143/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-02-18
Nr XXIV/142/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-01-28
Nr XXIV/141/2012 w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-01-28
Nr XXIV/140/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-01-28
Nr XXIV/139/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2013-01-28
Nr XXIV/138/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku 2013-01-28
Nr XXIII/137/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2013-01-21
Nr XXIII/136/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-01-21
Nr XXIII/135/2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2013 - 2015 projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 2013-01-21
Nr XXIII/134/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2012 2013-01-21
Nr XXIII/133/2012 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2013 rok 2013-01-21
Nr XXIII/132/2012 uchwała budżetowa Powiatu Niżańskiego na rok 2013 2013-01-21
Nr XXIII/131/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2013-01-21
Nr XXII/130/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-12-07
Nr XXII/129/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-12-07
Nr XXII/128/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2012-12-07
Nr XXII/127/2012 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 2012-12-07
Nr XXII/126/2012 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego oraz zamiaru likwidacji wyłączonych szkół 2012-12-07
Nr XXII/125/2012 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego i Technikum dla Dorosłych oraz zamiaru likwidacji wyłączonych szkół 2012-12-07
Nr XXII/124/2012 w sprawie wyłączenia z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego oraz zamiaru likwidacji wyłączonych szkół 2012-12-07
Nr XXII/123/2012 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-12-07
Nr XXII/122/2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2012-12-07
Nr XXI/121/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-10-22
Nr XXI/120/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-10-22
Nr XXI/119/2012 w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2012-10-22
Nr XXI/118/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Niżańskiego 2012-10-22
Nr XXI/117/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2012-10-22
Nr XXI/116/2012 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Niżańskiego 2012-10-22
Nr XX/115/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-09-28
Nr XX/114/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2012 rok 2012-09-28
Nr XX/113/2012 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Niżańskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego 2012-09-28
Nr XX/112/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2013 i 2014 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podk 2012-09-28
Nr XX/111/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Been there, done that as a young European citizen!” nr 2012-1-BE2-COM06-02725 5, finansowanego w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez ca 2012-09-28
Nr XX/110/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2012 2012-09-28
Nr XX/109/2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.: „Drogowskaz na zatrudnienie” konkurs nr 17/POKL/6.1.1/2012, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostającyc 2012-09-28
Nr XX/108/2012 w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku 2012-09-28
Nr XX/107/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Niżańskiego 2012-09-28
Nr XX/106/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania 2012-09-28
Nr XX/105/2012 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Niżańskiego 2012-09-28
Nr XIX/104/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-08-14
Nr XVIII/103/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-08-14
Nr XVIII/102/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-08-14
Nr XVIII/101/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2012-08-14
Nr XVIII/100/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2012-08-14
Nr XVIII/99/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2012-08-14
Nr XVIII/98/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednos 2012-08-14
Nr XVIII/97/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 2012-08-14
Nr XVIII/96/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok 2012-08-14
Nr XVII/95/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-06-21
Nr XVII/94/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2011 2012-06-21
Nr XVII/93/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 oraz pokrycia wkładu własnego wymaganego do realizacji projektu 2012-06-21
Nr XVII/92/2012 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do partnerstwa w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji 2012-06-21
Nr XVII/91/2012 w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R – ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko 2012-06-21
Nr XVII/90/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2012-06-21
Nr XVI/89/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-04-26
Nr XVI/88/2012 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2012 2012-04-26
Nr XVI/87/2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wkład własny do projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9. 2012-04-26
Nr XVI/86/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioryte 2012-04-26
Nr XVI/85/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. 2012-04-26
Nr XVI/84/2012 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Janika w Ulanowie, Liceum Profilowanego w Ulanowie oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie 2012-04-26
Nr XV/83/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-03-27
Nr XV/82/2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R – ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko 2012-03-27
Nr XV/81/2012 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ulanowie oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w jego skład 2012-03-27
Nr XIV/80/2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2012-02-24
Nr XIV/79/2012 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Niżańskim 2012-02-24
Nr XIV/78/2012 uchwała budżetowa Powiatu Niżańskiego na rok 2012 2012-02-24
Nr XIV/77/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2012-02-24
Nr XIII/76/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2012-01-30
Nr XIII/75/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2012-01-30
Nr XIII/74/2011w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. 2012-01-30
Nr XII/73/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-12-29
Nr XII/72/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 2011-12-29
Nr XII/71/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2011-12-29
Nr XII/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Powiatu Niżańskiego 2011-12-29
Nr XI/69/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-12-01
Nr XI/68/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-12-01
Nr XI/67/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2011-12-01
Nr XI/66/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2011-12-01
Nr XI/65/2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2012 rok 2011-12-01
Nr XI/64/2011 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-12-01
Nr XI/63/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania 2011-12-01
Nr XI/62/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2011-12-01
Nr XI/61/2011 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Znaleźć drogę do zatrudnienia” konkurs nr 19/POKL/7.2.1/2011, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i 2011-12-01
Nr X/60/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-10-28
Nr X/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2011-10-28
Nr X/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego 2011-10-28
Nr X/57/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2011-10-28
Nr X/56/2011 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-10-28
Nr X/55/2011 w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Powiatu Niżańskiego kandydata z tej samej listy 2011-10-28
Nr IX/54/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-09-05
Nr IX/53/2011w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-09-05
Nr IX/52/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 2011-09-05
Nr IX/51/2011w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2011-09-05
Nr IX/50/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2011-09-05
Nr IX/49/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Niżańskiego 2011-09-05
Nr IX/48/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” 2011-09-05
Nr IX/47/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-09-05
Nr VIII/46/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-07-15
Nr VIII/45/2011w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1053R – ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko 2011-07-15
Nr VIII/44/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 2011-07-15
Nr VIII/43/2011w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu niżańskiego na lata 2011 – 2014 2011-07-15
Nr VIII/42/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim na lata 2011 – 2017 2011-07-15
Nr VIII/41/2011w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-07-15
Nr VIII/40/2011 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącej likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-07-15
Nr VIII/39/2011 uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia z Powiatem Stalowowolskim wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów 2011-07-15
Nr VIII/38/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego za 2010 rok 2011-07-15
Nr VIII/37/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok 2011-07-15
Nr VIII/36/2011 w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Powiatu Niżańskiego kandydata z tej samej listy 2011-07-15
Nr VII/35/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-05-30
Nr VII/34/2011 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Jarocin zadania z zakresu właściwości powiatu 2011-05-30
Nr VII/33/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-05-30
Nr VII/32/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański 2011-05-30
Nr VII/31/2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Niżańskiego 2011-05-30
Nr VI/30/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-04-26
Nr VI/29/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-04-26
Nr VI/28/2011 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 2011-04-26
Nr VI 27/2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej – ulicy Kościuszki, położonej na terenie miasta Nisko 2011-04-26
Nr VI/26/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-04-26
Nr VI/25/2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 2011-04-26
Nr VI/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku 2011-04-26
Nr VI/23/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wdrażanie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 2011-04-26
Nr VI/22/2011 w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Niżańskiego 2011-04-26
Nr V/21/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. 2011-03-22
Nr V/20/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2011 2011-03-21
Nr V/19/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego 2011-03-21
Nr IV/18/2011 w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu 2011-03-10
Nr IV/17/2011 w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu 2011-03-10
Nr III/16/10 w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011-02-21
Nr III/15/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-02-21
Nr III/14/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Powiatu Niżańskiego 2011-02-21
Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku 2011-02-21
Nr III/12/10 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 2011-02-21
Nr II/11/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2011-02-21
Nr II/10/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego 2011-01-14
Nr II/9/10 w sprawie wyboru przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2011-01-14
Nr II/8/10 w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach 2011-01-14
Nr II/7/10 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego uprawnionego do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową 2011-01-14
Nr II/6/10 w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania 2011-01-14
Nr II/5/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2011-01-14
Nr I/4/10 w sprawie wyboru Wicestarosty Niżańskiego i członków Zarządu Powiatu Niżańskiego 2010-12-09
Nr I/3/10 w sprawie wyboru Starosty Niżańskiego 2010-12-09
Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Niżańskiego 2010-12-09
Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego 2010-12-09

Osoby:
Magdalena Ryniak
Tel: (15) 8412700 wewn. 123;