MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 6579 
 
 Nazwa pozycji Data
Nr XLV/290/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-11-25
Nr XLV/289/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2011 rok 2010-11-25
Nr XLIV/288/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-11-25
Nr XLIV/287/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Niżańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania org 2010-11-25
Nr XLIV/286/2010 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2010-11-25
Nr XLIV/285/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Niżańskiego 2010-11-25
Nr XLIV/284/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-11-25
Nr XLIV/283/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-11-25
Nr XLIV/282/2010 w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-11-25
Nr XLIII/281/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-10-19
Nr XLIII/280/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-10-19
Nr XLIII/279/2010 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2010-10-19
Nr XLIII/278/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Nisku przy ul. Kościuszki 2010-10-19
Nr XLIII/277/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-10-19
Nr XLIII/276/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku projektu 2010-10-19
Nr XLIII/275/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2010 2010-10-19
Nr XLIII/274/2010 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-10-19
Nr XLIII/273/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2010-10-19
Nr XLII/272/2010 w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 2010-10-19
Nr XLII/271/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-10-19
Nr XLI/270/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeżowe 2010-09-01
Nr XLI/269/2010 w sprawie zmniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2010-09-01
Nr XL/268/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytubudżetu powiatu na 2010 rok 2010-09-01
Nr XL/267/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-09-01
Nr XL/266/2010 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Harasiuki zadania z zakresu właściwości powiatu 2010-09-01
Nr XL/265/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu f 2010-09-01
Nr XL/264/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-08-31
Nr XL/263/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego 2010-08-31
Nr XL/262/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2010 rok 2010-08-31
Nr XL/261/2010 w sprawie powierzenia Gminie Jeżowe zadania z zakresu właściwości powiatu 2010-08-31
Nr XL/260/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pt. 2010-08-31
Nr XL/259/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2010-08-31
Nr XL/258/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-08-31
Nr XL/257/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-08-31
Nr XL/256/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestcyjnego Powiatu Niżańskiego 2010-08-31
Nr XL/255/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2010 2010-08-31
Nr XL/254/2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-08-31
Nr XXXIX/253/2010 w sprawie zmina w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-07-13
Nr XXXIX/252/2010 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem 2010-07-13
Nr XXXIX/251/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2010-07-13
Nr XXXIX/250/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego 2010-07-13
Nr XXXIX/249/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego 2010-07-13
Nr XXXIX/248/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2010-07-13
Nr XXXIX/247/2010 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Niżańskiego 2010-07-13
Nr XXXVIII/246/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-07-13
Nr XXXVIII/245/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Niżańskiego na 2010 rok 2010-07-13
Nr XXXVIII/244/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku projektu 2010-07-13
Nr XXXVIII/243/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Niżańskiego 2010-07-13
Nr XXXVIII/242/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego za 2009 rok 2010-07-13
Nr XXXVII/241/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-04-26
Nr XXXVII/240/2010 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2010 2010-04-26
Nr XXXVII/239/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2010 Nr XXXVI/229/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. 2010-04-26
Nr XXXVII/238/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Niżańskiego umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: 2010-04-26
Nr XXXVII/237/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku projektu 2010-04-26
Nr XXXVII/236/2010 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2010 2010-04-26
Nr XXXVI/235/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkó 2010-03-10
Nr XXXVI/234/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku 2010-03-10
Nr XXXVI/233/2010 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2010-03-10
Nr XXXVI/232/2010 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku na 2010 rok 2010-03-10
Nr XXXVI/231/2010 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2010-03-10
Nr XXXVI/230/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2010-03-10
Nr XXXVI/229/2010 uchwała budżetowa Powiatu Niżańskiego na rok 2010 2010-03-10
Nr XXXV/228/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-02-04
Nr XXXV/227/2009 w sprawie uchwalenia zmain w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku 2010-02-04
Nr XXXV/226/2009 w sprawie zmniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2010-02-04
Nr XXXIV/225/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2010-02-04
Nr XXXIV/224/2009 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2010-02-04
Nr XXXIV/223/2009 w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2010-02-04
Nr XXXIV/222/2009 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Ulanów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2010-02-04
Nr XXXIV/221/2009 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2010-02-04
Nr XXXIV/220/2009 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2010-02-04
Nr XXXIV/219/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-02-04
Nr XXXIV/218/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-02-04
Nr XXXIV/217/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2010-02-04
Nr XXXIV/216/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 2010-02-04
Nr XXXIV/215/2009 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2010 rok 2010-02-04
Nr XXXIII/214/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2010 na wkład własny do wniosku Starosty Niżańskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku Centrum Aktywizacji Zawodowej 2009-12-15
Nr XXXIII/213/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Niżańskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spra 2009-12-15
Nr XXXIII/212/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-12-15
Nr XXXIII/211/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Niżańskiego 2009-12-15
Nr XXXIII/210/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2009-12-15
Nr XXXIII/209/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2009-12-15
Nr XXXIII/208/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie corocznego przeznaczania w budżecie Powiatu Niżańskiego środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzaju świadczeń przyznawanych 2009-12-15
Nr XXXIII/207/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2009 2009-12-15
Nr XXXII/206/2009 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Niżańskiego 2009-11-04
Nr XXXII/205/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-11-04
Nr XXXII/204/2009 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Niżańskiego na 2009 rok 2009-11-04
Nr XXXII/203/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 2009-11-04
Nr XXXII/202/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiąznia 2009-11-04
Nr XXXII/201/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2009-11-04
Nr XXXII/200/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem 2009-11-04
Nr XXXII/199/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko 2009-11-04
Nr XXXI/198/2009 w sprawie zmien w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-09-03
Nr XXX/197/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-09-03
Nr XXX/196/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego 2009-09-03
Nr XXX/195/2009 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku 2009-09-03
Nr XXX/194/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2009-09-03
Nr XXX/193/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 2009-09-03
Nr XXX/192/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2009-09-03
Nr XXX/191/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2009-09-03
Nr XXX/190/2009 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2009-09-03
Nr XXIX/189/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-07-03
Nr XXIX/188/2009 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku 2009-07-03
Nr XXIX/187/2009 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Krzeszów zadania z zakresu właściwości powiatu 2009-07-03
Nr XXIX/186/2009 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Ulnaów zadania z zakresu właściwości powiatu 2009-07-03
Nr XXVIII/185/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 2009-06-05
Nr XXVIII/184/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-06-05
Nr XXVIII/183/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Niżańskiego 2009-06-05
Nr XXVIII/182/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2009-06-05
Nr XXVIII/181/2009 w sprawie powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania publiczną drogą powiatową oraz przejęcia zarządzania odcinkiem drogi krajowej w miejscowości Nisko 2009-06-05
Nr XXVIII/180/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2009-06-05
Nr XXVIII/179/2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański 2009-06-05
Nr XXVIII/178/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego za rok 2008 2009-06-05
Nr XXVII/177/2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-06-05
Nr XXVII/176/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009 2009-06-05
Nr XXVII/175/2009 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2009-06-05
Nr XXVII/174/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego 2009-06-05
Nr XXVII/173/2009 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku na 2009 rok 2009-06-05
Nr XXVII/172/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pra 2009-06-05
Nr XXVI/171/2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Niżańskiego do zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok 2009-03-26
Nr XXVI/170/2009 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Jarocin zadania z zakresu właściwości powiatu 2009-06-05
Nr XXVI/169/2009 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2009 2009-03-26
Nr XXVI/168/2009 w sprawie budżetu powiatu na rok 2009 2009-06-05
Nr XXVI/167/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Niżańskiego umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: 2009-03-26
Nr XXVI/166/2009 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko 2009-03-26
Nr XXVI/165/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Niżańskiego 2009-03-26
Nr XXIV/164/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 2009-03-24
Nr XXIII/163/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-01-27
Nr XXIII/162/2008 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2009-01-27
Nr XXIII/161/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Niżańskiego 2009-01-27
Nr XXIII/160/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2008 2009-01-27
Nr XXIII/159/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placów 2009-01-27
Nr XXII/158/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Niżańskiego 2009-01-02
Nr XXII/157/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2009-01-02
Nr XXII/156/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Niżańskiego 2009-01-02
Nr XXII/155/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko 2009-01-02
Nr XXII/154/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem 2009-01-02
Nr XXII/153/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2009-01-02
Nr XXII/152/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2009-01-02
Nr XXII/151/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku i Gospodarstwa Pomocniczego - Prac 2009-01-02
Nr XXII/150/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2008 2009-01-02
Nr XXI/150/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2008 2008-11-03
Nr XX/149/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2008-11-03
Nr XX/148/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-11-03
Nr XX/147/2008 w sprawie utworzenia z Powiatem Stalowowolskim wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów 2008-11-03
Nr XX/146/2008 w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów 2008-11-03
Nr XX/145/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2008 2008-11-03
Nr XX/144/2008 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Niżańskim na lata 2008 - 2016 2008-11-03
Nr XIX/143/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego 2008-09-03
Nr XIX/142/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad określania diet dla radnych Powiatu Niżańskiego 2008-09-03
Nr XIX/141/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Niżański umowy z Gminą i Miastem Leżajsk, Powiatem Przeworskim i Powiatem Łańcuckim 2008-09-03
Nr XIX/140/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2008-09-03
Nr XIX/139/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-09-03
Nr XIX/138/2008 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-09-03
Nr XIX/137/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Niżańskiego 2008-09-03
Nr XIX/136/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Ulanów 2008-09-03
Nr XIX/135/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2008-09-03
Nr XVIII/134/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-07-10
Nr XVIII/133/2008 w sprawie utworzenia z Powiatem Stalowowolskim wspólnego stanowiska Powiatowego... 2008-07-10
Nr XVIII/132/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu ... 2008-07-10
Nr XVIII/131/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla ... 2008-07-10
Nr XVIII/130/2008 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji projektu ... 2008-07-10
Nr XVII/129/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XVII/128/2008 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XVII/127/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr XVI/126/2008 w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nisku 2008-06-20
Nr XVI/125/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XVI/124/2008 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XVI/123/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr XVI/122/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku dla ... 2008-06-20
Nr XVI/121/2008 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nisko zadania z zakresu właściwości powiatu 2008-06-20
Nr XVI/120/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego za rok 2007 2008-06-20
Nr XV/119/2008 w sprawie zawarcia z Powiatem Rzeszowskim porozumienia dotyczącego przyjęcia przez... 2008-06-20
Nr XV/118/2008 w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 2008-06-20
Nr XV/117/2008 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Jarocin zadania ... 2008-06-20
Nr XV/116/2008 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ... 2008-06-20
Nr XV/115/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii ... 2008-06-20
Nr XV/114/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii ... 2008-06-20
Nr XV/113/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe zasady ... 2008-06-20
Nr XV/112/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki.. 2008-06-20
Nr XV/111/2008 w sprawie współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz ... 2008-06-20
Nr XV/110/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów ... 2008-06-20
Nr XV/109/2008 w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 2008-06-20
Nr XV/108/2008 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XV/107/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr XIV/106/2008w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku 2008-06-20
Nr XIV/105/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Powiatem Niżańskim, a... 2008-06-20
Nr XIV/104/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz opłat za wyżywienie 2008-06-20
Nr XIV/103/2008 w sprawie corocznego przeznaczania w budżecie Powiatu Niżańskiego środków ... 2008-06-20
Nr XIII/102/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XIII/101/2007 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XIII/100/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr XIII/99/2007 w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2007 roku nie wygasają ... 2008-06-20
Nr XIII/98/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin ... 2008-06-20
Nr XIII/97/2007 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń będących w użytkowaniu ... 2008-06-20
Nr XIII/96/2007 w sprawie zmniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego ... 2008-06-20
Nr XIII/95/2007 w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ... 2008-06-20
Nr XII/94/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XII/93/2007 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XII/92/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr XII/91/2007 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego ... 2008-06-20
Nr XII/90/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XII/89/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia dotyczącego przekazania Gminie Harasiuki... 2008-06-20
Nr XII/88/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem ... 2008-06-20
Nr XII/87/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr XII/86/2007 w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do wspólnej realizaji przedsięwzięcia... 2008-06-20
Nr XII/85/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku przedłożenia oświadczenia... 2008-06-20
Nr XII/84/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia oświadczenia... 2008-06-20
Nr XI/83/2007 w sprawie zmien w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr XI/82/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2008-06-20
Nr XI/81/2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 2008-06-20
Nr XI/80/2007 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego do wystawienia weksla in blanco 2008-06-20
Nr XI/79/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych ... 2008-06-20
Nr XI/78/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu ... 2008-06-20
Nr XI/77/2007 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr X/76/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr X/75/2007 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr X/74/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu 2008-06-20
Nr X/73/2007 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Jarocin zadania z ... 2008-06-20
Nr X/72/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu ... 2008-06-20
Nr X/71/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów... 2008-06-20
Nr X/70/2007 w sprawie likwidacji Punktu Interwencji Kryzysowej w Nisku 2008-06-20
Nr X/69/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji.. 2008-06-20
Nr X/68/2007 w sprawie włączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rudniku ... 2008-06-20
Nr X/67/2007 w sprawie nadania pierwszego Statutu dla Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych ... 2008-06-20
Nr X/66/2007 w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem 2008-06-20
Nr IX/65/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskeigo 2008-06-20
Nr IX/64/2007 w sprawie zmian w Planie Rozowju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr IX/63/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr IX/62/2007 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr IX/61/2007 w sprawie zawarcia z Powiatem Rzeszowskim porozumienia dotyczącego przyjęcia przez ... 2008-06-20
Nr IX/60/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Niżańskiego umowy na ... 2008-06-20
Nr IX/59/2007 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2008-06-20
Nr IX/58/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii ... 2008-06-20
Nr IX/57/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ... 2008-06-20
Nr IX/56/2007 w sprawie włączenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy ... 2008-06-20
Nr IX/55/2007 w sprawie nadania pierwszego Statutu dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do ... 2008-06-20
Nr IX/54/2007 w sprawie założenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla ... 2008-06-20
Nr VIII/53/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek ... 2008-06-20
Nr VIII/52/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr VIII/51/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ... 2008-06-20
Nr VIII/50/2007 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości na okres powyżej ... 2008-06-20
Nr VIII/49/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 2008-06-20
Nr VIII/48/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-06-20
Nr VII/47/2007 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w ... 2008-06-20
Nr VII/46/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr VII/45/2007 w sprawie zmian w Planie Rozowju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr VII/44/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr VII/43/2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, odraczania lub ... 2008-06-20
Nr VII/42/2007 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Harasiuki zadania ... 2008-06-20
Nr VII/41/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii ... 2008-06-20
Nr VII/40/2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki... 2008-06-20
Nr VII/39/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego za rok 2006 2008-06-20
Nr VI/38/2007 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Krzeszów zadania z ... 2008-06-20
Nr VI/37/2007 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekaznia Gminie Jarocin zadania z ... 2008-06-20
Nr VI/36/2007 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Jarocin zadania z ... 2008-06-20
Nr VI/35/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr VI/34/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Powiatu Niżańskiego o obowiązku ... 2008-06-20
Nr VI/33/2007 w sprawie zawarcia z Powiatem Leżajskim porozumienia dotyczącego przyjęcia przez ... 2008-06-20
Nr VI/32/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi.. 2008-06-20
Nr VI/31/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów... 2008-06-20
Nr VI/30/2007 z sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów... 2008-06-20
Nr V/29/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego 2008-06-20
Nr V/28/2007 w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ... 2008-06-20
Nr V/27/2007 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Jarocin zadania... 2008-06-20
Nr V/26/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu... 2008-06-20
Nr V/25/2007 w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi... 2008-06-20
Nr V/24/2007 w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 2008-06-20
Nr V/23/2007 w sprawie zmian w Planie Rozowju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr V/22/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu 2008-06-20
Nr IV/21/2007 w sprawie rozwiązania Klubu Radnych "Samorządowe Porozumienie Prawicy" 2008-06-20
Nr IV/20/2007 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr IV/19/2007 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr IV/18/2007 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr III/17/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr III/16/2006 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr III/15/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego ... 2008-06-20
Nr III/14/2006 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr III/13/2006 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność.. 2008-06-20
Nr II/12/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr II/11/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański 2008-06-20
Nr II/10/2006 w sprawie wyboru przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego ... 2008-06-20
Nr II/9/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego 2008-06-20
Nr II/8/2006 wsprawie delegowania dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i ... 2008-06-20
Nr II/7/2006 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego uprawnionego do .... 2008-06-20
Nr II/6/2006 w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia .... 2008-06-20
Nr II/5/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty Niżańskiego i członków Zarządu Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr I/3/2006 w sprawie wyboru Starosty Niżańskiego 2008-06-20
Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Niżańskiego 2008-06-20
Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego 2008-06-20

Osoby:
Magdalena Ryniak
Tel: (15) 8412700 wewn. 123;